Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní realitných služieb osobné údaje v rámci realitnej kancelárie RUCE, s.r.o., so sídlom:M.R. Šterfánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO:47 348 895, V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0908 762 708,  e-mailom na: ruce-ZVNC-ruce.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Kontaktnou osobou pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je Renáta Kokanovičová.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (“ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú. Dodržiavame Kódex správania prijatý realitnou kanceláriou dňa 01.05.2018, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní realitných služieb. S Kódexom správania  sa môžete oboznámiť  v sídle kancelárie.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať sprostredkovateľské služby pri predaji, prenájme a kúpe nehnuteľností v rámci výkonu realitnej činnosti;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti;
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zákazníkov a iných osôb.

 Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR resp. podľa § 13 ods. 1 písm. a) nového ZOOÚ

Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Poskytovanie

Sprostredkovateľských služieb (predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností)  

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR resp. podľa § 13 ods. 1 písm. b) nového ZOOÚ

GDPR

Zákon o ochrane osobných údajov

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov súvisiacich s výkonom našej realitnej činnosti, vrátane spolupracujúcich advokátov.  

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje o našich zákazníkoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov.

Ak nie ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich zákazníkov alebo z iných verejných zdrojov ako napr. výpisom z verejných registrov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa uskutočňuje na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo na účely priameho marketingu.

 Ako dotknutá soba máte právo:

 na prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

 namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

 na prenosnosť osobných údajov;

 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.